اگر یک علم برای موفقیت در مدیریت کافی باشد حتما آن مدیریت منابع انسانی و به استخدام درآوردن افراد تاثیر گذار است