کمپین کارزاری است که مشتری بالقوه شما را
درگیرچگونگی و چرایی کسب و کار شما میکند.