تا به حال کسی برای شکست برنامه ریزی نکرده…
برای موفقیت نیاز به طرح و برنامه است